شرکت همیار بیمه ایرانیان

معرفی بیمه نامه ها: بیمه های مسئولیت


بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
نام های دیگر: بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت مدیران، بیمه مسئولیت کارفرما، بیمه کار و اشتغال متقاضیان این بیمه: کلیه افرادی که شاغل به کار بوده و به ارائه کار و خدمتی به دیگران می پردازند، کلیه اف... [بیشتر...]

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
نام های دیگر: بیمه پزشکان، بیمه مسئولیت پزشک متقاضیان این بیمه: کلیه پزشکان، داروسازان، جراحان، پرستاران و دیگر کادر درمانی ... [بیشتر...]

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران و اشخاص ثالث
نام های دیگر: بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه مسئولیت کارفرما، بیمه مسئولیت کارگران، بیمه ساختمان، بیمه ساخت و ساز متقاضیان این بیمه: مالکان و کارفرمایان ابنیه و ساختمان، پیمانکاران ... [بیشتر...]

بیمه مسئولیت متصدّیان حمل و نقل بار
نام های دیگر: بیمه باربری، بیمه مسئولیت باربری، بیمه مسئولیت شرکت حمل و نقل، بیمه مسئولیت شرکت باربری، بیمه مسئولیت بار و کالا متقاضیان این بیمه: مدیران شرکت های حمل و نقل بار و کالا ... [بیشتر...]

بیمه تضمین کیفیت کالا و خدمات
نام های دیگر: بیمه مسئولیت ناشی از محصول، بیمه گارانتی، بیمه تولید، بیمه تولیدکننده، بیمه کالا، بیمه کیفیت خدمات، بیمه محصول متقاضیان این بیمه: تولیدکنندگان کالا، اراده کنندگان خدمات، عرض... [بیشتر...]

بیمه بار و اتومبیل ترانزیت (بن ترانزیت)
نام های دیگر: بن ترانزیت، بیمه مسئولیت عدم خروجی، بیمه تضمین خروج کالا و اتومبیل، بیمه عبور تراتزیتی کالا و اتومبیل متقاضیان این بیمه: تجار، صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا، تو... [بیشتر...]

بیمه عيوب اساسی و پنهان ساختمان
نام های دیگر: بیمه ساختمان، بیمه کیفیت ساخت، بیمه ساخت و ساز، بیمه پیمانکاران، بیمه آپارتمان متقاضیان این بیمه: کلیه سازندگان و مالکان ساختمان های جدیدالاحداث ... [بیشتر...]

بیمه وام- بیمه اعتبار
نام های دیگر: بیمه وام, بیمه اعتبار, بیمه اعتباری, بیمه تسهیلات, بیمه فروش اقساطی، بیمه تضمین/ضمانت وام، بیمه تضمین/ضمانت اعتبار، بیمه تضمین/ضمانت تسهیلات, بیمه تضمین/ضمانت بازپ... [بیشتر...]


صفحات: | 1 |

انواع بیمه نامه