شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه وام- بیمه اعتبار
  کد: 0310

  نام های دیگر:

  بیمه وام, بیمه اعتبار, بیمه اعتباری, بیمه تسهیلات, بیمه فروش اقساطی، بیمه تضمین/ضمانت وام، بیمه تضمین/ضمانت اعتبار، بیمه تضمین/ضمانت تسهیلات, بیمه تضمین/ضمانت بازپرداخت اقساط, بیمه تضمین/ضمانت مطالبات, بیمه بانک, بیمه تضمین

  متقاضیان این بیمه:

  ۱- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص حقوقي ارائه كننده خدمات مالي و عمليات شبه بانكي (مانند عرضه و تقاضاي وجوه و اعتبار، دريافت سپرده و وديعه و موارد مشابه، اعطاي وام و تسهيلات و صدور كارت اعتباري)
  ۲- بنگاه‌هاي اقتصادي كه كالا را به صورت غير نقدي مي‎فروشند.
  ۳- مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي كه بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطاي وام و تسهيلات به ساير اشخاص هستند.

      


  بانک ها، مؤسّسات مالی و اعتباری و بنگاههای اقتصادی که به صورت غیرنقدی کالا می فروشند، همیشه نگران تعویق یا عدم بازگشت مطالبات خود هستند. بدین منظور صنعت بیمه راهکاری به نام «بیمه وام» یا «بیمه اعتباری» ایجاد نموده است.

  در این بیمه، بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه، متعهد می شود که در صورت تعویق یا عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده، مبلغ مذکور را به وام دهنده (بیمه گذار) پرداخت نماید.

  شرایط و مقرّرات بیمه نامه موصوف بدین شرح می باشد:

  اساس قرارداد: 

  قرارداد بیمه اعتباری، بر اساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ساير قوانين و مقررات مرتبط و نیز با توجه به مفاد آیین نامه 51 بیمه مرکزی و پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار (كه جزء لاينفك اين قرارداد است) بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار منعقد می گردد.. 

  تعاريف و اصطلاحات: 

  اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد در قرارداد بیمه اعتباری با تعريف مقابل آن بكار رفته است:

  ۱- بيمه‌گر: مؤسسه بيمه‌اي است كه با اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته بوده و مشخصات آن در قرارداد درج شده است.

  2- بیمه گذار: شخصی است حقوقی كه مشخصات وي در قرارداد درج شده و متعهد پرداخت حق بيمه است و فعالیت اقتصادی او (مطالبات ناشی از فروش محصولات مندرج در این قرارداد) در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می ‏گیرد و بر اساس شرايط اين قرارداد، بيمه شده است.

  3- مجوز قانونی کسب و کار: مجوز (مجوزهایی) است كه توسط مبادي قانوني ذيربط براي شروع يا تداوم فعاليت شركت (بیمه گذار) صادر مي‌شود.

  4- حق بيمه: وجهي است كه بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهدات بيمه‌گر به ترتيبي كه در قرارداد مشخص مي‌گردد، مي‌پردازد.

  5- اعتبار: ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه‏ اقتصادی (بیمه گذار) دارای مجوز های قانونی کسب و کار در قبال ارائه کالا و خدمات به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت‏ها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می ‏گیرد.

  6- ریسک تحت پوشش: مطالبات ناشی از فروش محصولات مندرج در این قرارداد با رعايت شرايط این قرارداد که در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می‏گیرد. 

  موضوع قرارداد:

  موضوع قرارداد عبارت است از بيمه مطالبات بیمه گذار بابت اعتبارات (تسهیلات) اعطایی به مشتریان خود كه بر اساس قرارداد تسهیلات منعقده فی مابین بیمه گذار و دریافت کننده تسهیلات (که قرارداد مذکور به پیوست و جزء لاینفک این قرارداد می باشد) در چارچوب مفاد توافق شده در اين قرارداد انجام مي شود. 

  مدت تعهدات بيمه گر: 

  تعهد بيمه گر از زمان ارائه تسهیلات طي تشريفات رايج اداري منجمله دريافت تضامین و صدور بیمه نامه مربوطه شروع و حداكثر تا مدت مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات ادامه خواهد يافت و با پرداخت آخرین قسط بدهی تسهیلات گیرنده به اتمام خواهد رسید..

  رعايت ضوابط اعطای تسهیلات:

  بیمه گذار موظف است کلیه ضوابط و مقررات مربوط به عقود اسلامی و حقوق تجارت را رعایت نماید.
  بیمه گذارموظف است شرايط و مقررات ويژه اي كه براي تسهیلات در نظر گرفته و توسط بيمه گر تأييد شده است را رعايت كند و هرگونه تغييري در آن منوط به تأييد مجدد بيمه گر مي باشد و  تسهیلاتی تحت پوشش اين قرارداد قرار مي گيرد كه تسهیلات گیرنده واجد شرايط زير باشد و بیمه گذار در این خصوص استعلام گرفته باشد:
  1-    اعتبار سنجي مناسب از تسهیلات گیرنده بر اساس توانایی مالی و حسن سابقه تسهیلات گیرنده بعمل آمده باشد.
  2-    تسهیلات گیرنده داراي سوء سابقه از نظر پرداخت نزد بیمه گذار نباشد. 

  خطرات بيمه شده:

  مطالبات بیمه گذار از تسهیلات گیرندگان مشروط بر آنكه ناشي از عدم انجام وظايف بیمه گذار نباشد، با لحاظ موارد استثناء شده تحت پوشش اين قرارداد مي باشند.

  نرخ  حق بيمه و نحوه پرداخت آن:

  نرخ حق بيمه معادل...درصد اصل و فرع اعتبار پرداختی طبق قرارداد مربوط به هر اعتبار گیرنده، مورد مطالبه بیمه گذار از تسهیلات گیرنده مي باشد و بیمه گذار مؤظف است حق بيمه مربوط تسهیلات اعطایی را  هر 15 روز همزمان با ارسال لیست اعتبار گیرندگان نقداً به بيمه گر بپردازد. 

  وظايف بیمه گذار: 

  1- از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر و وثیقه اخذ نموده و در رهن یا مالکیت خود نگه دارد. مصادیق تضامین معتبر به شرح زیر می باشد:

  الف) سند ملکی شش دانگ  

  ب) گواهی سپرده بانکی نزد موسسات مالی و بانک های خصوصی و دولتی    

  ج) ضمانت ضامنین معتبر (پس از اعتبارسنجی و استعلام خوش حسابی ضامنین)

  تبصره 1: کلیه هزینه های انتقال اسناد در زمان انعقاد قرارداد توسط بیمه گذار یا اعتبار گیرنده بر عهده اعتبار گیرنده و کلیه هزینه های انتقال اسناد در زمان پرداخت خسارت برعهده بیمه گذار خواهد بود.

  تبصره 2: برای مجموع اعتبار اعطایی ناشی از فعالیت خود و برای تمام اعتبار گیرندگان، تقاضای بیمه نماید در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در خصوص جبران خسارت نخواهد داشت (تقاضای بیمه ‏گذار در صورتی پذیرفته می‏شود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از بیست و پنج مورد باشد).

  تبصره 3: بیمه گذار موظف است وثايق دریافتی را تا پايان مدت بازپرداخت اقساط و تسویه نهایی آن در رهن خود و همچنين نزد خود نگه دارد. 

  تبصره 4: در صورتي كه پرداخت ديون تعهد شده توسط تسهیلات گیرنده بيش از دو قسط به تاخير افتد بیمه گذار موظف است مراتب را كتباً و حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از دريافت اعلام عدم وصول از بابت قرارداد به اطلاع بيمه گر برساند و درصورت تأخير در اعلام خسارت حداكثر به مدت يك ماه، علت تأخير را به جهت اعلام خسارت  به صورت مكتوب به اطلاع بيمه گر برساند بدیهی است بيمه گر تعهدي نسبت به پرداخت خساراتی که با تاخیر بیش از یک ماه به وی اعلام شده باشد نخواهد داشت.

  تبصره 5: بیمه گذار موظف است در صورت عدم پرداخت هر قسط از سوی تسهیلات گیرندگان در سر رسید بدهی، اخطاریه مربوطه را به نشانی اعتبار گیرنده و ضامنین ارسال و رونوشت آن را برای بیمه گر ارسال نماید.

  تبصره6 : بیمه گذار موظف است حداكثر هر 15 روز یکبار با تكميل فرم اطلاعات مربوط تسهیلات اعطایی به انضمام يك نسخه از كپي قراردادهاي تسهیلات في ما بين بیمه گذار و تسهیلات گیرنده را طي 15روز بعد به شرح فرم مخصوص به اطلاع بيمه گر برساند و بيمه گر نسبت به صدور گواهي بيمه مربوطه به تاريخ روز صدور و محاسبه حق بيمه اقدام خواهد نمود. بیمه گذار موظف است حق بيمه اعتباری مربوطه را به همراه فرم اطلاعات فوق نقداً به بيمه گر پرداخت نمايد.

  تبصره7: بیمه گذار نبايد بدون اخذ موافقت كتبي بيمه گر با تسهیلات گیرنده سازش نمايد و يا مهلت پرداخت قسط يا اقساطي را تمديد كند، در صورتي كه بیمه گذار بدون موافقت بيمه گر در ارتباط با موضوع اين بند اقدامي بعمل آورد بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

  تبصره 8: بیمه گذار بايد نتايج اقدامات اوليه انجام شده را براي وصول قسط يا اقساط مورد معامله به اطلاع بيمه گر برساند و زمان مناسب براي تحصيل نتيجه را به بيمه گر اعلام نمايد.

  نحوه پرداخت خسارت:

  در صورتي كه پرداخت دين بيش از دو قسط به تعويق افتاد بیمه گذار باید يا خود یا نماینده قانونی ایشان راساً جهت وصول طلب خود از طريق مراجع قضايي اقدام لازم بعمل آورد و پس از تکمیل مدارک ذیل از بيمه گر بخواهد كه خسارت مورد نظر را پرداخت نماید:
  1.    اصل نامه اعلام خسارت؛
  2.    اصل گواهی بیمه؛
  3.    اصل چک های مربوط به تسهیلات گیرنده و یا ضامنین که به صورت قانونی در وجه بیمه گر ظهرنویسی شده باشد؛
  4.    ارائه اسناد مربوط به انتقال مالکیت یا ترهین اسناد وثیقه به بیمه گر؛
  5.    ارائه فرم انتقال حق جانشینی به بیمه گر
  6.    سایر مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی حقوقی که از سوی بیمه گر درخواست گردد.

  تبصره 1: انجام تعهدات بيمه گر در اجراي اين ماده موكول به اين است که تضمین‏های اخذ شده و یا وثایق مربوط را به شرح تبصره 2 در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را رسماً به شرکت بیمه واگذار نماید و بيمه گر ظرف مدت پانزده روز  پس از وصول اسناد و مدارك مورد نياز نسبت به پرداخت تمام اقساط معوق و اقساط موعد نرسيده معادل دين حال تسهیلات گیرنده وفق قرارداد فيمابين بیمه گذار و تسهیلات گیرنده را پس از كسر فرانشيز و سود محاسبه شده براي اقساط آتي دين حال شده به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. لازم به تاکید است سود محاسبه شده توسط اعتبار دهنده به طور مساوی به کلیه اقساط تسهیم گردیده و بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت سود اقساط آتی نخواهد داشت. 

  تبصره 2: 

  الف- در مورد اسناد رهنی، بیمه گذار مکلف است قبل از مطالبه خسارت، با تنظیم سند رسمی کلیه حقوق خود را نسبت به سند رهنی ماخوذه به بیمه گر واگذار نموده و ضمن سند رسمی وکالت بلاعزل جامع الشرایط، اختیارات اجرای سند رهنی را به شرکت (بیمه گر) تفویض کند.

  ب- در قراردادهایی که بیمه گذار مالکیت مورد معامله را برای خود محفوظ نگه داشته باید قبل از مطالبه خسارت، مالکیت مورد معامله، به بیمه گر واگذار شده و مورد معامله به تصرف شرکت داده شود.

  ج- چک های دریافت شده و حقوق ناشی از آن، باید از طریق ظهر نویسی به شرکت منتقل شود.

  د- بیمه گذار مکلف است علاوه بر تمام وثائق ماخوذه، یک فقره چک معادل 120درصد اصل و فرع تسهیلات اعطائی از بیمه شده اخذ و به همراه سایر وثائق، تحویل بیمه گر نماید.

  ه- در تمام شقوق مندرج در این ماده باید انتقال اسناد وثیقه و تضمین های اخذ شده به شرکت بیمه قبل از پرداخت خسارت به نحوی باشد که بیمه گر هیچ مانع قانونی، عملی و اداری و... در جهت اجرای اسناد وثیقه اعم از رهن و... جهت وصول و بازیافت خسارت های احتمالی نداشته باشد.

  تبصره3: با پرداخت خسارت، كليه حقوق بیمه گذار نسبت به خريدار به بيمه گر واگذار خواهد شد و  بيمه گر قائم مقام قانوني بیمه گذارمي باشد که با امضاء ذيل اين سند اقرار به اين امر نموده است و چنانچه بیمه گذار عملي انجام دهد كه استيفاي حقوق بيمه گر را دچار اشكال كند در مقابل بيمه گر مسئول بوده و موظف به جبران خسارت خواهد گرديد.

  تبصره 4: جرائم تاخير در تاديه پرداخت اقساط طبق قرارداد منعقده فيمابين بیمه گذارو خريدار كه جزء لاينفك اين قرارداد است تا زمان تسويه بعهده خريدار مي باشد كه به استناد تبصره 2 فوق بيمه گر موظف به اخذ آن از خريدار خواهد بود. 

  تبصره 5: بعد از بازيافت کل خسارت توسط بيمه گر، با رعايت تبصره 3 فوق ماده، سهم بیمه گذار از مبلغ بازيافتي شامل جرائم تأخير ، اقساط معوق تا زمان پرداخت خسارت توسط بیمه گر به بیمه گذار به علاوه فرانشیز سهم بیمه گذار خواهد بود که پس از كسر هزينه هاي حقوقي انجام شده جهت وصول مطالبات به بیمه گذارمسترد مي گردد. 

  موارد عدم شمول قرارداد:

  هريك از موارد زير حسب مورد،  بيمه گر را از پرداخت خسارت معاف مي سازد:

  1- چنانچه به دلیل وقایعی نظیر جنگ، شورش، بحران اقتصادی، بلایای طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل توجهی از اعتبار گیرندگان نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، (به تشخیص شورای عالی بیمه) بیمه‏ گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

  2- در صورتي كه بيمه گذار، تسهیلات گیرنده را بري الذمه كند.

  3- در صورتي كه بیمه گذار بدون رعايت ضوابط اين قرارداد عملي را انجام دهد كه به تضييع حق بيمه گر منجر شود. 

  4- عدم پرداخت حق بيمه  

  5- در صورتي كه اعتبار گیرنده ممنوع المعامله باشد. در مورد اين گونه اعتبار گیرندگان بيمه گر هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت. 

  6-  عدم اعلام خسارت به موقع  

  7- در صورتی که مشخص شود بیمه گذار کلیه اعتبارات اعطایی خود را بیمه ننموده باشد. 

  8- در صورتی که بیمه گذار بدون رعایت رعایت مفاد این قرارداد نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نموده باشد. 

  9- در صورتی که میزان تضامین دریافتی از اعتبار گیرنده کمتر از  120% میزان اصل و سود تسهیلات اعطایی باشد.

  11- عدم انجام اعتبار سنجی مناسب وام گیرنده و ضامنین

  فرانشيز:

  حداکثر تعهد بیمه گر درخصوص هر اعتبار گیرنده معادل 75 درصد  مبلغ بیمه شده خواهد بود و جبران  25 درصد  از خسارت در ارتباط با هر اعتبار گیرنده بر عهده بیمه گذار خواهد بود.

  این میزان درصورتی که تضامین به صورت وثیقه ملکی دریافت گردد، تا 15 درصد قابل کاهش است.

  فسخ قرارداد:

  قرارداد برای مدت یک سال منعقد می شود و بعد از یک ماه از شروع قرارداد هريك از طرفين مي توانند با درخواست كتبي يك ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام كنند. 

  تبصره 1: در صورت ورشكستگي هر يك از طرفين اين قرارداد ، طرف ديگر حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. اين موضوع بلافاصله پس از اعلام مراتب ورشكستگي از سوي مراجع صالحه قضايي خواهد بود.

  تبصره 2: در صورت عدم تمديد قرارداد يا ورشكستگي، تعهدات طرفين (قبل از تاريخ فسخ) نسبت به معاملاتي كه در طول مدت اعتبار قرارداد انجام گرفته به اعتبار و قوت خود باقي خواهد بود.

  تبصره 3: حدوث وضعیت فورس ماژور موجب حق فسخ طرفین است. 

  موارد پيش بيني نشده: 

  موارد پيش بيني نشده قرارداد حسب مورد تابع قوانين و مقررات و عرف حاكم بر صنعت بيمه در ايران خواهد بود. 

   

انواع بیمه نامه