شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه عيوب اساسی و پنهان ساختمان
  کد: 0315

  نام های دیگر: بیمه ساختمان، بیمه کیفیت ساخت، بیمه ساخت و ساز، بیمه پیمانکاران، بیمه آپارتمان

  متقاضیان این بیمه: کلیه سازندگان و مالکان ساختمان های جدیدالاحداث   


  این بیمه نامه خسارتهای ناشی از عيوب اساسي و پنهان ساختمان را پوشش می دهد. منظور از پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان، هرگونه نقص در سازه‌هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي نادرست، ساخت معيوب، به كارگيري مواد يا مصالح معيوب كه در طي اعتبار بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام ميشود و در زمان اتمام عمليات ساختماني و ابلاغ گزارش تأييد بازرس فني بيمه‌گر، آشكار نشده باشد بشرح زير:

  • الف- سازه‌هاي ساختمان شامل پي، اسكلت، سقف و سفتكاري، ده سال.
  •   ب- نماي ساختمان، پنج سال.
  • ت- عايق‌هاي رطوبتي ساختمان، پنج سال.
  • ث- تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي، آسانسورها، سه سال.

  مدت پوشش بیمه، ده سال از تاریخ تکمیل کار یا صدور گواهی پایان‌کار کلی ساختمان توسط شهرداری و پس از تأیید کارشناس فنی بیمه‌گر، می باشد. 

  خسارتها و هزينه‌هاي تحت پوشش

  • اين بيمه‌نامه خسارتهاي مالي ناشي از عيوب اساسي و پنهان ساختمان را بشرح زير تامين مين مايد:
  • ويراني كل ساختمان يا خسارت وارده به ساختمان و متعلقات آن.
  • هزينه‌هائي كه به منظور جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت صورت مي گيرد.
  • هزينه‌هاي لازم براي پاكسازي محل و برداشت ضايعات.
  • هزينه‌هاي حرفه‌اي.

  خسارت هاي زير، تحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست:

  1-     اعمال عمدي بيمه‌گذار و اعمال عمدي يا سهوي ذينفعان.
  2-     خسارتهاي ناشي از زلزله، آتش‌سوزي يا انفجار به استثناي مواردي كه زلزله، آتش‌سوزي يا انفجار بطور مستقيم ناشي از خسارتهاي تحت پوشش اين بيمه‌نامه باشد.
  تبصره: خسارت هاي ناشي از زلزله در اين بيمه نامه صرفاً تا حد محاسبات ساختماني براساس آخرين ويرايش مبحث ششم مقررات ملي ساختمان مصوب وزارت مسكن و شهرسازي در زمان احداث ساختمان قابل پرداخت مي باشد.
  3-     خسارت ناشي از سيل، آتشفشان، طوفان، صاعقه و طغيان آب؛ مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.
  4-     جنگ، تجاوز، عمليات تروريستي يا خرابكاري، انقلاب، شورش، توقيف، غصب (چه نظامي و چه غير آن)، مصادره و سرقت.
  5-     خسارتهاي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
  6-     خسارتهاي ناشي از نشست، لغزش يا رانش زمين مگر اينكه به علت عيوب پنهان ساختمان باشد.
  7-     خسارت ناشي از ساختمانهاي مجاور، نشت لولههاي آب و فاضلاب عمومي يا آبهاي زيرزميني.
  8-     هرگونه خطا، نقص يا اشتباه در طرح، اجرا يا مصالح مربوط به سازه‌هاي جانبي، تجهيزات، لوازم و اثاثه يا اجزاي خارجي ساختمان و نازك¬كاري مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.
  9-     هرگونه تغيير در رنگ، رنگ نما، لكه شدن، تركها يا خرابيهاي ظاهري و سطحي.
  10-   خسارتهاي ناشي از تعميرات، تغييرات و اضافات پس از تكميل ساختمان مگر با اطلاع قبلي و موافقت كتبي بيمه‌گر.
  11-   هرگونه خسارت ناشي از عايقكاري ساختمان، پشت بام، لولههاي فاضلاب، مخزن يا تجهيزات تحت پوشش، مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.
  12-    هرگونه ماليات، عوارض، هزينه¬هاي متفرقه و جريمه.
  13-   خسارت ناشي از هر موضوعي كه بازرس فني كتباً به بيمه‌گذار ابلاغ نموده و يا در گواهي تأييد، مقيد به شرطي شده است، مگر اينكه متعاقباً اصلاح شده و مورد تأييد بيمه‌گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماً ناشي از آن نباشد.
  14-    خسارتهاي ناشي از فرسودگي در خارج از مدت زمان مورد تعهد بيمه‌گر.
  15-   اتلاف يا آسيب‌ديدگي كه سازنده، پيمانكار يا تعميركار براساس قانون يا قرارداد مسئول آن بوده (دوره گارانتي) يا پيمانكار سازنده يا مجري بابت تضمين حسن انجام كار (دوره تضمين) مسئول آن باشد.
  16-    هر سلاح شيميايي، بيولوژيكي، بيوشيميايي يا الكترومغناطيسي.
  17-   بكارگيري يا كاركرد هر نوع كامپيوتر، سيستم كامپيوتري، برنامه نرم‌افزار كامپيوتري، ويروس يا فرايند كامپيوتري يا هر سيستم الكترونيكي ديگر با قصد آسيب رساندن.

انواع بیمه نامه