شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
  کد: 600

  نام های دیگر: بیمه پزشکان، بیمه مسئولیت پزشک

  متقاضیان این بیمه: کلیه پزشکان، داروسازان، جراحان، پرستاران و دیگر کادر درمانی   


  پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ عبارت‌ است‌ از جبران‌ مسئوليت‌ مدني‌ پزشک، ناشی از قصور و تقصير وي‌ در انجام‌ امورپزشكي‌ كه‌ منجر به‌ وارد آمدن‌ صدمات‌ جسماني‌، رواني‌ و يا فوت‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود.
  تعهدات بيمه¬گر دراين نوع بيمه، جبران غرامت مسئوليت مدنى بيمه گزار معادل حد تعيينى از سوى مراجع ذي صلاح (ديه) و حداكثر تا ميزان مندرج در بيمه نامه می باشد.
  چنانچه مسئوليت موضوع بيمه نامه قبلاً طى بيمه نامه ديگرى مورد تأمين قرار گرفته باشد، بيمه گر، ما به التفاوت غرامت نسبت به مبلغ تأديه شده از سوى بيمه گر اول را متعهد مى گردد.
  تعهدات بيمه گر منحصر به معالجه، مداوا با عمل جراحى انجام شده در مدت بيمه نامه مى باشد. ليكن مسئوليت هاى ناشى از اعمال انجام شده در مدت بيمه نامه در صورت احراز انتساب آن به اعمال مذكور ظرف سه سال از تاريخ انجام عمل، تحت پوشش مى باشد.
  بيمه گر، وكيل، و وكيل در توكيل است تا در صورت لزوم به هزينه خود، دفاع از دعاوى اشخاص ثالث عليه بيمه گزار به مناسبت مسئوليت هاى موضوع اين بيمه نامه را عهده دار گردد.
  هزينه هاى داورى متعلقه در هر دعوى جزو تعهد بيمه گر محسوب مى گردد. مشروط به اين كه كل مبلغ قابل پرداخت از حداكثر تعهد مندرج در متن بيمه نامه تجاوز ننمايد.
  مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ و غرامت‌ يا خسارتي‌ پرداخت‌ نمي‌شود (استثنائات‌):

  • خسارات‌ ناشي‌ از درمان‌ يا عمل‌ جراحي‌ خارج‌ از تخصص‌ بيمه‌گذار.
  • خسارات‌ ناشي‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و يا عمل‌ جراحي‌ توسط بيمه‌گذار در صورتي‌ كه‌ وي‌ از مواد مخدر ياداروهاي‌ خواب‌آور و يا مشروبات‌ الكلي‌ استفاده‌ كرده‌ باشد.
  • غرامت‌ ناشي‌ازهرگونه‌معالجه‌، مداوا وياعمل‌جراحي ‌كه‌ خلاف ‌قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور باشد.
  • غرامت‌ ناشي‌ از هرگونه‌ بيهوشي‌ عمومي‌ كه‌ خارج‌ از درمانگاه‌ يا بيمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
  • غرامت‌ ناشي‌ از دعاوي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع‌
  • غرامت‌ ناشي‌ از انجام‌ معالجه، مداوا و يا عمل‌ جراحي‌ نسبت‌ به‌ منسوبين‌ درجه‌ يك‌ (سببي‌ و نسبي‌)
  • غرامت‌ ناشي‌از انجام‌ هرگونه‌مداوا، معالجه‌ و يا عمل‌جراحي‌ به‌منظور زيبايي‌.

  در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ تعهد بيمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار براساس‌ حداكثرسقف‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ است‌. لذا بهتراست حداكثر سقف‌ تعهدات‌ مالي‌ براي‌ جرح‌و فوت‌، بايد به‌نحوي‌ تعيين‌ شود كه‌ منطبق‌با آراء صادره‌ از محاكم‌ و مراجع‌ ذيصلاح‌ قانوني‌ باشد.

انواع بیمه نامه