شرکت همیار بیمه ایرانیان

خسارت


- مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی درمان چیست؟

اگرچه مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی درمان ممکن است بسته به شرکت بیمه، تفاوت داشته باشد، امّا عموماً مدارک لازم از این قرار است:

الف: هزینه های پاراکلینیکی:

  • اصل دستور پزشک
  • اصل قبض های پرداختی ممهور به مهر مرکز درمانی
  • کپی صفحه اوّل آزمایش یا کپی جواب
  • کپی صفحه اوّل دفترچه بیمه پایه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و…)

ب: هزینه های جرّاحی و بیمارستانی:

  • دستور پزشک
  • کپی برابر با اصل شده (توسط بیمارستان) از کلیه اسناد و پرونده پزشکی
  • اصل اسناد هزینه
  • کپی صفحه اوّل دفترچه بیمه پایه
  • کپی چک دریافتی از خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی

علی ایحال، توصیه می شود قبل از مراجعه به بیمه گر تکمیل درمانی یا کارگزاری بیمه ایرانیان، از کارشناس مربوطه در شرکت بیمه ایرانیان، در مورد مدارک و اسناد لازم راهنمایی بگیرند.

- فرانشیز چیست؟

فرانشیز به آن بخش از خسارت گفته می شود که توسط خود بیمه گذار یا بیمه شده پرداخت می شود. به عنوان مثال وقتی گفته می شود فلان هزینه جرّاحی یا دارو با فرانشیز ۳۰ درصد پرداخت می شود، یعنی شرکت بیمه، ۷۰ درصد هزینه را پرداخت می کند و ۳۰ درصد مابقی بر عهده خود بیمه گذار یا بیمه شده است. یا در بیمه بدنه اتومبیل گفته می شود فرانشیز ۲۰ درصد می باشد، یعنی ۸۰ درصد هزینه هایی که کارشناس برای تعمیر اتومبیل برآورد نموده است، به بیمه گذار پرداخت می شود.

صفحات: | 1 |

دسته بندی سوالات متداول