شرکت همیار بیمه ایرانیان

طرح های پژوهشی


1394/02/06
تجارب جهانی بیمه های دانش بنیان (بیمه های مناسب بنگاههای دانش بنیان و فعالیت های فناوری و پژوهشی)
... [بیشتر...]

1394/01/27
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت نهم
... [بیشتر...]

1394/01/22
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت هشتم
... [بیشتر...]

1394/01/20
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت هفتم
... [بیشتر...]

1394/01/16
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت ششم
... [بیشتر...]

1394/01/15
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت پنجم
... [بیشتر...]

1394/01/14
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت چهارم
... [بیشتر...]

1393/12/25
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت سوم
... [بیشتر...]

1393/12/24
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت دوّم
... [بیشتر...]

1393/12/23
طرح مطالعاتی شناسایی و معرّفی ریسک ها و خدمات بیمه ای موردنیاز بنگاههای دانش بنیان- قسمت اوّل
... [بیشتر...]

صفحات: | 1 |